Optimera & spara

Vi arbetar med energioptimering och det är något som för nästan alla
företag har stor betydelse för ekonomin. Här finns ofta möjlighet att spara
stora pengar. Det finns en lång rad parametrar som påverkar förbrukning.
Vi kan grovt sortera in dem under tre huvudkategorier.

Anläggning

Först och främst gäller det naturligtvis att investera i rätt anläggning, en som har den kapacitet som krävs utan att vara överdimensionerad och som erbjuder en rimlig driftssäkerhet. Planerar ni att investera i ett nytt energisystem är det viktigt att göra rätt från början. Felköp tenderar att bli dyrköp. Ekonomi, driftssäkerhet, miljökonsekvenser med mera det finns mycket som påverkar val av anläggning. Det är också viktigt att se till anläggningens hela livscykel. I den anläggning som ni redan har skall så många parametrar som möjligt granskas och optimeras.

Det kan vara så enkelt som att frekvensstyra värmepumpar och fläktsystem för att anpassa dem efter verkliga behov. Att koppla om transformatoreffekter, kontrollera reaktiva uttag samt att inte använda mer belysning än vad som behövs kan ge betydande besparingar.

En del företag har mycket stora krav på driftsäkerhet och är beroende av kontinuerliga elleveranser. Vi har stor erfarenhet av olika elsystem och vet hur man minimerar förbrukningen och säkerställer leveranssäkerheten.

När en energianläggning installerats återstår det att få den att fungera på bästa sätt, att helt enkelt optimera driften. Detta är något som ofta förbises och här finns en mycket stor besparingspotential. Vi har lång erfarenhet av att optimera driften av:

  • Elanläggningar
  • Värmesystem
  • Kylsystem
  • Ventilationssystem
  • Tryckluftskompressorer
  • Olika processystem

Vi arbetar också med reaktiv faskompensering som är ett sätt att minska kostnaden för konsumenter. Faskompensering kan användas med större elektriska maskiner men kan också användas i direkt anslutning till exempelvis en lysrörsarmatur. Det är ett effektivt sätt att minska förbrukningen.

I ett system med fjärrvärme tillförs vattenburen värme fastighetens undercentral, där det finns en värmeväxlare. Det finns flera olika typer av sådana ute på marknaden. Till- och frånflöde av fjärrvärmevattnet regleras av en styrutrustning. Det finns en mängd olika parametrar som påverkar hur väl systemet fungerar och en ordentlig genomgång brukar oftast synas på energiräkningen. Det handlar om att få effektiva flöden och ett maximalt
uttag av energi.